Budhaem Ko Beli Pirhin Jo Pato

From Encyclopedia of Sindhi
Revision as of 10:30, 10 July 2019 by Manisha (talk | contribs) (Created page with "== "Budhaem Ko Beli Pirhin Jo Pato" Lyrics == * Song - 9 * Singer : Bhagwanti Navani * Track : Budhaem Ko Beli Pirhin Jo Pato * Movie : Jhulelal <Pre> Budhaem Ko Beli Bu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

"Budhaem Ko Beli Pirhin Jo Pato" Lyrics

  • Song - 9
  • Singer : Bhagwanti Navani
  • Track : Budhaem Ko Beli Pirhin Jo Pato
  • Movie : Jhulelal
	Budhaem Ko Beli Budhaem Ko
	Pirhin Jo Pirhin Jo Pato....

(1):	Anna The Na Puri Aa Tasveer Tuhinji
	Adhuri Adhuri Aa Tasveer Tuhinji
	Pirhin Pyaar Be Muhinjo Adhooro Rahyo
	Budhaem Ko....

(2):	Chaye The Ta Moti Mitha Jaldh Endhe
	Kadaen Muh Jari-a Kha Judaa Kenh Thinde
	Keyal kool Be Paryo, Pirhin Chho Na Tho?	
	Budhaem ko...

(3):	Mitha! Muh Na Aahe Anna Aas Lathi
	Pakhin Kha Be Tuhinjo Pato Maa Puchan The
	Annabe Anna Tuhinjo Atham Aasro 
	Budhaem ko...

Record company:H.M.V
Record Number: N.64619